Et in terra pax

CAMILLA VOIGT MUSIK

 


Naxos direkt skriver:

"Det nyskrivna, spännande verket ’Et in terra pax’ (Och på jorden fred)av Camilla Voigt är komponerat för damkör, sopransolo, violin, piano ochorgel. Grunden för verket är latinska texter, där mässans satser såsom Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus Dei är komponerade och arrangerade utifrån gregorianska melodier, men här möter vi också tex inledningsorden i Marias lovsång, Magnificat och den medeltida hymnen Ubi caritas.
Texterna har genomgående fått en i positiv mening ’vacker´ och välklingande musikalisk dräkt. Mjuka partier växlar hela tiden med mera kraftfulla vilket ger god effekt i kompositionen. Det handlar om ett mycket personligt tonspråk utan effektsökeri. Helheten framstår som i god mening enkel men blir aldrig banal. Körverket ’Et in terra pax’ är ett synnerligen positivt exempel på nyskriven sakral musik, som alltså binder samman nutid med dåtid, och som också tydligt bärs av det viktiga samspelet mellan text och ton. Som lyssnare känner man sig innesluten i helheten. Det är ett verk om mörker och ljus som sänder strålar av hopp till lyssnaren.
Karin Dahlberg, hyllad för sin breda repertoarkänsla och starka utstrålning, har uppträtt med en mängd olika svenska och internationella symfoniorkestrar och är närmast aktuell i ännu ett samarbete med Berlinfilharmonin. Musiken som också kompletteras med slagverk, kontrabas och flygelhorn rör sig i ett gränsland med influenser från såväl jazz, folkmusik som den klassiska musiken. Detta är böner och fraser ur kyrkans liturgi som på olika sätt representerar livet och de villkor vi människor delar lika. En uppmaning till oss att inte låta mörkret segra utan alltid söka ljuset."

The newly written, exciting work 'Et in terra pax' (And on earth peace)
by Camilla Voigt is composed for women's choir, soprano solo, violin, piano and organ.
The basis of the work is Latin texts, where the movements such as Kyrie, Gloria, Sanctus and Agnus Dei are composed and arranged based on Gregorian melodies. Here we also encounter the introductory words in Mary's praise song, Magnificat and the medieval hymn Ubi caritas.
The lyrics have consistently received a positive, beautiful and well-sounded musical costume. Soft parts alternate with more powerful ones, giving good effect in the composition. It is about a very personal tone language without search for effect. The whole appears to be simple in a good sense but never becomes trivial.
The choral work 'Et in terra pax' is a particularly positive example of newly written sacred music, which bridges the present with the past, and which is also clearly borne out by the important interaction between text and tone. As a listener you feel enclosed. It is a work of darkness and light that sends rays of hope to the listener.
Karin Dahlberg, acclaimed for her broad sense of repertoire and strong radiance, has performed with a variety of Swedish and international symphony orchestras and is currently involved in yet another collaboration with the Berlin Philharmonics.
The music, which is also complemented by percussion, double bass and flugelhorn, moves in the borderlands of both jazz, folk and classical music. These are prayers and phrases from the liturgy of the Church that in different ways represent life and conditions we humans share equally. An invitation for us not to let darkness prevail but to always seek the light.